Utilitzem galetes pròpies i de tercers per oferir els nostres serveis i recollir dades estadístiques. Continuar navegant implica la seva acceptació. Més informació

Acceptar
Tornar

Reial decret Llei 30/2020 Mesures socials en defensa del treball

01-10-2020

1. Els ERTO vigents, basats en el article 22 de l'RDL 8/2020, És a dir, els ERTO per força major (FM) es prorrogaran automàticament fins el 31 de gener de 2021 a l'efecte de prestacions per desocupació dels treballadors i suspensió / reducció dels seus contractes de treball.

No s'estipula, amb caràcter general, cap tipus de exoneracions en les quotes per aquests ERTO per força major prorrogats automàticament, per la qual cosa, únicament hi haurà exoneracions directes per a aquelles empreses pertanyents als sectors especialment afectats als quals es refereix la disposició addicional primera ; aquelles dependents o integrants de la cadena de valor dels sectors anteriorment indicats; i per a aquelles empreses que tramitin un ERTO per impediment o ERTO per limitacions.

Els sectors anteriorment indicats es poden consultar al següent enllaç. 

Tot i la pròrroga automàtica i general dels ERTO per FM vigents, aquestes empreses han de formular una nova sol·licitud col·lectiva de prestacions per desocupació per a les persones treballadores afectades, abans de l'dia 20 d'octubre de 2020, així com comunicar a l'entitat gestora, quan això sigui procedent, la renúncia total i definitiva a l'ERTO a més de les possibles desafectacions o reduccions amb caràcter previ a la seva efectivitat.

2. ERTO per impediment o limitacions d'activitat. Es tracta d'uns nous ERTO que apliquen a empreses i entitats de qualsevol sector i activitat:

2.1. ERTO per impediment: Empreses que vegin impedit el desenvolupament de la seva activitat en algun dels seus centres de treball com a conseqüència de noves restriccions o mesures de contenció sanitària adoptades per autoritats espanyoles o estrangeres, a partir de l'1 d'octubre de 2020. Aquestes empreses podran beneficiar de les següents exoneracions, prèvia autorització d'un ERTO en base al que preveu l'article 47.3 de l'ET. S'haurà de tramitar un nou ERTO per força major derivat d'aquestes noves restriccions o mesures de contenció adoptades per les autoritats competents. Les exoneracions en seguretat social seran les següents, respecte dels treballadors que tinguin les seves activitats suspeses, durant el període d'impediment i fins a 31 de gener de l'2021.

 

Empreses menys 50 treballadors

100%

Empreses més 50 treballadors

90%

 

2.2.ERTO per limitacions: Empreses que vegin limitat el desenvolupament normalitzat de la seva activitat per conseqüència de decisions o mesures adoptades per les autoritats espanyoles a partir de l'1 d'octubre de 2020. Aquestes empreses podran beneficiar-se de les següents exoneracions, prèvia autorització d'un ERTO per limitacions en base al que preveu l'article 47.3 de l'ET-. Les exoneracions en seguretat social seran les següents, respecte dels treballadors que tinguin les seves activitats suspeses, i dels períodes i percentatges de jornada afectats per la suspensió.

 

 

octubre

novembre

desembre

gener

Empreses menys 50 T

100%

90%

85%

80%

Empreses més 50 T

90%

80%

75%

70%

 

3. ERTO ETOP:

Els ERTO per causes econòmiques, tècniques, organitzatives o de la producció (ETOP) iniciats després de l'entrada en vigor d'aquest RDL, i fins el 31 de gener de 2021, els és aplicable elarticle 23 de l'RDL 8/2020.

Els ERTO ETOP es podrà iniciar mentre estigui vigent un ERTO per força major de l'article 1. Igualment, quan s'iniciï després de la finalització d'un ERTO per força major, la data d'efectes es retrotreu a la data de finalització d'aquest.

Per a aquests casos, l'empresa haurà de formular sol·licitud col·lectiva de prestacions d'atur, en el model establert a l'efecte, i en el termini establert per l'article 268 de la LGSS (6).

Per als ERTO ETOP ja vigents a la data d'entrada en vigor, continuaran sent aplicables en els termes que preveu la comunicació final de l'empresa i fins al terme referit a la mateixa, i és possible la pròrroga, quan aquest finalitzés durant la vigència de aquest RDL, sempre que s'arribés a acord per a això en el període de consultes.

Les empreses que estiguin aplicant un ERTO ETOP a data d'entrada en vigor d'aquesta norma, també han de formular una nova sol·licitud col·lectiva de prestacions per atur, abans de l'dia 20 d'octubre de 2020, així com, quan sigui procedent, comunicar a l'Entitat Gestora la renúncia total i definitiva a l'ERTO a més de les possibles desafectacions o reduccions amb caràcter previ a la seva efectivitat.

4. Limitació de paradisos fiscals

 Seguirà vigent l'article 5 de l'RDL 24/2020 pel que fa a la limitació per a la tramitació de ERTE en empreses i entitats que tinguin el domicili fiscal en països o territoris qualificats com a paradisos fiscals, així com els establerts en relació amb el repartiment de dividends per a empreses i societats acollides a determinades mesures de regulació temporal d'ocupació.

5. Salvaguarda l'ocupació

El manteniment de l'ocupació es mantindrà vigent en els termes i terminis previstos en la seva regulació inicial. Aplicant literalment el contingut de la norma, els sis mesos de compromís començarien a comptar amb la primera desafectació que es va fer en el seu dia al ERTO.

No obstant això, aquelles empreses que rebin exoneracions d'acord amb el que preveu aquest nou RDL quedaran compromeses a un nou període de sis mesos de salvaguarda de l'ocupació, el contingut, requisits i còmput regirà pel que estableix la DA6 de l'RDL 8/2020, de 17 de març.

Això no obstant, si l'empresa estigués afectada per un compromís de manteniment de l'ocupació prèviament adquirit en virtut de l'anterior, l'inici de el període previst en aquest apartat es produirà quan aquell hagi acabat.

6. Pròrrogues

Es prorroguen, fins el 31 de gener de 2021, els articles 2 i 5 de l' RDL 9/2020, De 27 de març, és a dir:

  •  Art. 2: La limitació als acomiadaments / extincions per causes de força major o ETOP vinculades a la COVID-19 (art. 2) i;
  • Art. 5: La interrupció, tant de l'còmput de la durada màxima dels contractes temporals, com dels períodes de referència equivalents a el període suspès.

7. Prohibició d'hores extraordinàries i noves contractacions.

Finalment, es manté també la prohibició ja prevista en el RDL 24/2020 de realitzar hores extraordinàries, establir noves externalitzacions de l'activitat i concertar noves contractacions directes o indirectes, durant l'aplicació dels ERTO. Tals limitacions s'exceptuen en el supòsit en què les persones regulades i que prestin els seus serveis en el centre afectat per aquestes noves contractacions o externalitzacions no puguin, per formació, capacitació o altres raons justificades, desenvolupar les funcions encomanades a aquelles.

 

ERTES per empreses pertanyents a sectors amb una elevada taxa de cobertura per ERTEs i una reduïda taxa de recuperació d'activitat.

La disposició addicional primera estableix que es consideren empreses pertanyents a sectors amb una elevada taxa de cobertura i una reduïda taxa de recuperació d'activitat la que tinguin ERTES per força major prorrogats automàticament (article 1), i l'activitat es classifiqui en algun dels codis CNAE-09 previstos en l'annex de la norma.

De la mateixa manera, les empreses el negoci depengui, indirectament i majoritàriament, de les empreses a què es refereix l'apartat anterior, o que formin part de la cadena de valor d'aquestes, podran accedir a les exoneracions previstes a continuació, prèvia sol·licitud presentada entre els dies 5 i 19 d'octubre de 2020, i d'acord amb un breu procediment establert en la mateixa norma.

Entre l'1 d'octubre de 2020 i el 31 de gener de 2021, queden exonerades amb el percentatge que veurem a continuació, de l'aportació empresarial i per conceptes de recaptació conjunta, les següents empreses:

a. Empreses a les que es prorrogui automàticament el ERTO per força major i que pertanyin als sectors amb una elevada taxa de cobertura de ERTES i reduïda taxa de recuperació d'activitat segons apartat 1 i 2 anteriors.

bEmpreses que transitin d'un ERTO FM a un ERTO ETOP durant la vigència de la norma, i l'activitat es classifiqui en algun dels codis CNAE de l'Annex.

c. Empreses titulars d'un ERTO ETOP, a les quals es refereix l'article 4.2 de l'RDL 24/2020 i l'activitat es classifiqui en algun dels codis CNAE de l'Annex.

d. Empreses que, havent estat qualificades com a dependents o integrants de la cadena de valor, transitin d'un ERTO per força major a un ERTO ETOP, conformi l'article 3.3 de la present norma.

Aquestes empreses restaran exonerades, tant de les persones treballadores afectades pel ERTO que reiniciïn la seva activitat a partir de l'1 d'octubre de 2020, o que l'haguessin reiniciat des de l'entrada en vigor de l' RDL 18/2020, i pels períodes i percentatges de jornada treballats a partir de l'1 d'octubre de 2020 com de les persones treballadores que tinguin les seves activitats suspeses entre l'1 d'octubre de 2020 i el 31 de gener de 2021, pels períodes i percentatges de jornada afectats per la suspensió, i això en els següents percentatges d'exoneració:

 

Empreses menys 50T

85%

Empreses més 50T

75%

 

 

Mesures extraordinàries de protecció de les persones treballadores

  1. Protecció per desocupació. Es prorroguen, per a les persones treballadores afectades per ERTO per força major, ERTO ETOP, ERTE per impediment i ERTO per limitacions, i fins el 31 de gener de 2020, els apartats 1.a), i de el 2 a 6 de l'article 25 de l' RDL 8/2020, és a dir:
  • La no exigència de el període d'ocupació cotitzada mínima (període de carència) per accedir a la prestació;
  • La quantia de la prestació es determinarà aplicant, a la base reguladora, el percentatge de l'70% (i no de el 50% que procediria després de 6 mesos cobrant el mateix);
  • La no reposició de prestacions (comptador a zero) es manté fins al 30 de setembre de 2020, tot i que no computen les prestacions consumides des d'aquesta data per als que, abans de l'1 de gener de 2022, accedeixin a la prestació per desocupació per finalització d'un contracte de durada determinada, per un acomiadament individual o col·lectiu, per causes econòmiques, tècniques, organitzatives o de producció, o per un acomiadament per qualsevol causa declarat improcedent;

2. Protecció per a persones amb contracte fix discontinu o que realitzin treballs fixos i periòdics que es repeteixin en dates certes que hagin estat afectades, durant tot o part de l'últim període teòric d'activitat per un ERTO per força major o ETOP i deixin d'estar afectats per aconseguir-se la data que hagués finalitzat el període d'activitat, així com aquelles que, per haver-se trobat en algun dels supòsits de l'article 25.6 b) ad) de l'RDL 8/2020 i sempre que, un cop esgotades, continuïn aturades i sense dret a percebre prestacions per atur a nivell contributiu ni assistencial, o les esgotin abans de l'dia 31 de gener de 2021.

La durada d'aquesta prestació extraordinària s'estendrà des de la finalització de la mesura prevista en l'indicat 25.6 de la que hagi estat beneficiari i fins al 31 de gener de 2021. No obstant això, aquesta prestació es podrà interrompre per la reincorporació temporal de la persona treballadora a seva activitat i, en tots els casos, aquesta prestació extraordinària podrà reprendre prèvia sol·licitud de la persona treballadora que acrediti el cessament involuntari o trobar-se en situació legal d'atur, sempre que aquella es presenti abans de l'dia 31 de gener de 2021.

Serà abonada per períodes mensuals i en idèntica quantia que l'última prestació contributiva per desocupació o, si escau, la quantia mínima de la prestació contributiva.

3. Persones treballadores incloses en expedients de regulació temporal d'ocupació que no siguin beneficiàries de prestacions d'atur, d'aquelles persones treballadores incloses en ERTES per impediment, per limitacions o de la llista CNAE (disposició addicional primera de l'RDL), es consideraran igualment en situació assimilada a l'alta durant aquests períodes de suspensió o reducció, als efectes de considerar aquests com efectivament cotitzats. Per a això, la base de cotització a tenir en compte serà la mitjana de les bases de cotització dels sis mesos immediatament anteriors a l'inici d'aquestes situacions.

4. Quan les prestacions per desocupació reconegudes en els ERTO per força major, ERTO per impediment, ERTE per limitacions i aquells de la llista CNAE (DA1) es compatibilitzin amb la realització d'un treball a temps parcial no afectat per mesures de suspensió, no s'ha de deduir de la quantia de la prestació la part proporcional a el temps treballat.

5. Si per l'anterior, la quantia de la prestació per desocupació s'hagués vist reduïda en proporció per mantenir, en el moment de l'reconeixement inicial una o diverses relacions laborals a temps parcial no afectades per procediments de regulació temporal d'ocupació, aquestes persones tindran dret a percebre una compensació econòmica per l'import equivalent a el temps treballat. Aquesta s'abonarà en un sol pagament i prèvia sol·licitud de l'interessat com a màxim, fins al dia 30 de juny de 2021.

Autor:

Notícies relacionades

Explica'ns el teu projecte

Contacta'ns sense compromís

Adreça

C/ Aragón 210, 2º 1ª 08011 Barcelona

Telèfon

INFORMACIÓ PROTECCIÓ DE DADES. Finalitats: Respondre a les seves sol·licituds i remetre-li informació comercial dels nostres productes i serveis, fins i tot per correu electrònic. Legitimació: Consentiment de l'interessat. Destinataris: No estan previstes cessions de dades. Drets: Pot retirar el seu consentiment en qualsevol moment, així com accedir, rectificar, suprimir les seves dades i altres drets a info@cimaconsulting.eu. Puede ampliar la información en el enlace de Política de privacitat.