Utilitzem galetes pròpies i de tercers per oferir els nostres serveis i recollir dades estadístiques. Continuar navegant implica la seva acceptació. Més informació

Acceptar
Tornar

Pròrrogues dels ERTOs a partir de l'1 de febrer de 2021

02-02-2021

REAL DECRET 2/2021-PRORROGA ERTOs

El RDL 2/2021, inclou la pròrroga dels ERTO de força major, els de limitació i impediment fins el 31 de maig de 2021 a condicions similars a les regulades anteriorment. La nova norma regula, a més, la possibilitat de transitar d'ERTO de limitació a ERTO d'impediment i viceversa. Es contemplen exoneracions especialment per a les empreses que pertanyin a sectors amb reduïda taxa de recuperació, incloent-se a nous sectors.

REGULACIÓ DELS ERTES EN EMPRESES PERTANYENTS SECTORS AMB REDUÏDA TAXA DE RECUPERACIÓ D'ACTIVITAT

Amb vigència a partir de l'1 de febrer de 2021, es consideren empreses pertanyents a sectors amb una elevada taxa de cobertura i una reduïda taxa de recuperació d'activitat aquelles que tinguin ERTOs prorrogats automàticament fins el 31 de maig de 2021 i l'activitat es classifiqui en algun dels codis de la CNAE inclosos a l'annex de la norma. 

Respecte d'aquestes empreses, es regulen exoneracions per als ERTOs per força major prorrogats fins el 31 de maig de 2021 que pertanyin a sectors amb una elevada taxa de cobertura i una reduïda taxa de recuperació d'activitat. S'apliquen tant respecte dels treballadors en ERTO que hagin reiniciat la seva activitat, com respecte dels que tinguin les seves activitats suspeses. Aquestes exoneracions són els que s'indiquen a continuació:

- Menys de 50 treballadors: exoneració de el 85% de l'aportació empresarial meritada al febrer, març, abril i maig de 2021.

- 50 o més treballadors: exoneració de el 75% de l'aportació empresarial meritada al febrer, març, abril i maig de 2021.

Aquestes exempcions són incompatibles amb les exoneracions corresponents als ERTOs per impediment o limitació de l'activitat.

Les empreses beneficiàries de les exoneracions són les incloses en algun dels grups següents:

a)Empreses en que l'activitat a 1 de febrer de 2021 es trobi inclosa en algun dels codis de la CNAE-09 inclosos en el RDL 2/2021 annex.

b)Empreses amb ERTO per força major prorrogat que entre l’1 de febrer de 2021 i el 31 de maig de 2021 que transitin a un ERTO basat en causes econòmiques, tècniques, organitzatives i de producció (ERTE ETOP).

c)Empreses incloses en el RDL 30/2020 disposició addicional 1ª.3 b) i c), que siguin titulars d'un ERTO per causes ETOP (RDL 8/2020 art.23) que hagin tingut dret a les exempcions i l'activitat es classifiqui en algun dels codis de CNAE-09 inclosos en el RDL 2/2021 annex.

d)Empreses a les que es prorrogui automàticament el ERTO per força major vigent el negoci depengui, indirectament i majoritàriament, de les empreses a anteriors o que formin part de la cadena de valor d'aquestes, que són aquelles a les quals s'hagi reconegut aquesta consideració (RDL 30/2020 disposició adicional1ª.2).

e)Empreses que, havent estat qualificades com a dependents o integrants de la cadena de valor, hagin transitat o transitin en el període comprès entre el l’1 de febrer de 2021 i el 31 de març de 2021 des d'un ERTO per causes de força major RDL 8/2020 art.22) a un per causes ETOP (RDL 30/2020 art.3).

REGULACIÓ ERTES DE LIMITACIÓ I IMPEDIMENT

El RDL 2/2021 regula la possibilitat tant de tramitar nous ERTES per impediment o limitació de l'activitat (RDL 2/2021 art.2.1) com de passar d'ERTOs d'impediment a limitació i viceversa (RDL 2/2021 art.2.2).

A partir d'l'1 de febrer 2021 i fins el 3 de maig de 2021 es preveu que les empreses afectades per restriccions i mesures de contenció sanitària puguin sol·licitar un nou ERTO per impediment o limitacions a l'activitat (RDL 30/2020 art.2).

L'impediment o la limitació de l'activitat s'ha de referir a cada centre de treball i han de tramitar-se a través del procediment regulat en l'ET art.47.3. Els percentatges d'exoneració aplicables són els següents:

a)ERTO de limitació, segons el nombre de treballadors en alta a 29 de febrer de 2020:

- Menys de 50: 100% de l'aportació empresarial.

- 50 o més: 90% de l'aportació empresarial.

b) ERTO d'impediment, segons el nombre de treballadors en alta a 29 de febrer de 2020:

- Menys de 50: exoneració de l'100, 90, 85 i 80%, per als mesos de febrer, març, abril i maig respectivament.

- 50 o més treballadors: exoneració de l'90, 80, 75 i 70%, per als mesos de febrer, març, abril i maig respectivament.

Pas de ERTO de limitació a ERTO d'impediment i viceversa

Una vegada que l'autoritat laboral constati la concurrència d'alguna de les anteriors situacions constitutives de força major, mitjançant la corresponent resolució estimatòria, expressa o per silenci, el pas de la situació d'impediment a limitació o viceversa no requereix la tramitació d'un nou ERTO.

A cada moment, s'apliquen els percentatges d'exoneració corresponents, en funció de la naturalesa impeditiva o limitadora de la situació de força major en què es trobi l'empresa.

L'empresa ha de complir les següents obligacions:

a)Comunicar el canvi de situació, la data d'efectes, i els centres i persones treballadores afectades, a l'autoritat laboral que ha aprovat l'expedient i a la representació legal de les persones treballadores.

b)Presentar declaració responsable davant la Tresoreria General de la Seguretat Social (TGSS). La seva presentació és suficient per aplicar els percentatges d'exempció corresponents en funció de la naturalesa impeditiva o limitadora de la situació de força major en què es trobi l'empresa en cada moment.

L'autoritat laboral ha de traslladar la comunicació a la Inspecció de Treball de la Seguretat Social (ITSS), a efectes de el desenvolupament d'aquelles accions de control que es determinin sobre la correcta aplicació de les exempcions en el pagament de les quotes de la Seguretat Social.

REGULACIÓ ERTO BASAT EN CAUSES ECONÒMIQUES, TÈCNIQUES, ORGANITZATIVES I DE PRODUCCIÓ (ERTO ETOP).

Fins al 31 de maig de 2021 es manté la regulació dels ERTOs ETOP establerta pel RDL 30/2020 art.3. Per tant, en el procediment a seguir en la tramitació és l'abreujat regulat en el RDL 8/2020 art.23 amb les especialitats següents (RDL 30/2020 art.3):

1. La seva tramitació es pot iniciar mentre estigui vigent un ERTO força major.

2. Quan el ERTO ETOP s'iniciï després de la finalització d'un ERTO força major, la data d'efectes d'aquell es retrotreu a la data de finalització d'aquest.

3. Els ERTOs ETOP vigents l'1 de febrer de 2021 seguiran sent aplicables en els termes que preveu la comunicació final de l'empresa i fins al seu terme. No obstant, és possible la seva pròrroga, sempre que s'acordi en el període de consultes. Aquesta pròrroga s'ha de tramitar davant l'autoritat laboral receptora de la comunicació final l'expedient inicial (RD 1483/2012; RDL 8/2020 art.23).

Els ERTOs tramitats per aquestes causes únicament tenen dret a l'exoneració de quotes quan es refereixin a empreses pertanyents a sectors amb una elevada taxa de cobertura de ERTOs i reduïda taxa de recuperació d'activitat.

LIMITACIONS A LES EMPRESES EFECTADAS PER ERTOS

Fins el 3 de maig de 2021 i amb respecte de les empreses acollides als ERTES, es mantenen les següents consideracions i limitacions:

1.Es manté la prohibició de tramitar ERTOs ETOP o de força major, incloent els tramitats per limitació o impediment d'activitat, a les empreses i entitats que tinguin el domicili fiscal en països o territoris qualificats com a paradisos fiscals (RDL 30/2020 article 4; RDL 2/2021 art.3.3).

2. També es manté la prohibició per a les societats mercantils o altres persones jurídiques acollides a aquests ERTOs de repartir dividends corresponents a l'exercici fiscal en què s'apliquin, llevat que abonin prèviament l'import corresponent a l'exoneració a les quotes de la seguretat social aplicada i hagin renunciat a ella. Durant aquest exercici, la manca de repartiment dels dividends no es tindrà en compte a l'efecte de dret de separació dels socis (LSC art.348 bis.1). Aquesta limitació no s'aplica a les entitats de menys de 50 persones treballadors o assimilats en situació d'alta (RDL 30/2020 article 4; RDL 2/2021 art.3.2).

3.No es permet la realització d'hores extraordinàries (RDL 30/2020 article 7; RDL 1/2021 art.3.5).

4.No poden concertar noves contractacions, siguin directes o indirectes, durant l'aplicació dels ERTOs. Tampoc poden establir noves externalitzacions de l'activitat. No obstant, això sí que és possible quan les persones regulades i que presten serveis al centre de treball afectat per les noves contractacions, directes o indirectes, o externalitzacions, no puguin, per formació, capacitació o altres raons objectives i justificades, desenvolupar les funcions encomanades a aquelles, prèvia informació al respecte per part de l'empresa a la representació legal de les persones treballadores (RDL 30/2020 article 7; RDL 1/2021 art.3.5)

5. Amb la finalitat de protegir l'ocupació, fins el 31 de maig de 2021 es mantenen les següents mesures de protecció a l'ocupació (RDL 30/2020 art.6; RDL 2/2021 art.3.6):

- No es consideren causes justificatives d'acomiadament o extinció de el contracte la força major i les causes econòmiques, tècniques, organitzatives i de producció en què s'emparen les mesures de suspensió de contractes i reducció de jornada (RDL 8/2020 art.22 i 23; RDL 9/2020 art.2).

El temps de suspensió dels contractes temporals a causa d'un ERTO per força major o per causes econòmiques, organitzatives o de producció derivades de l'COVID-19 interromp el còmput de la seva durada i dels períodes de referència equivalents a el període suspès respecte de les persones treballadores afectades per aquestes (RDL 9/2020 art.5; RDL 2/2021 art.3.6).

6. Es renova el compromís de manteniment de l'ocupació de les empreses beneficiàries de les exoneracions durant 6 mesos més. A les empreses que rebin noves exoneracions en les quotes a la Seguretat Social se'ls aplica un nou període de 6 mesos de salvaguarda de l'ocupació. Si l'empresa estigués afectada per un compromís de anterior, l'inici de la nova compromís es produirà quan aquell hagi acabat.


 

 

ANNEX

CNAE-09 als quals pertanyen les empreses especialment afectades a les quals es refereix la disposició addicional primera

710. Extracció de minerals de ferro.

1811. Arts gràfiques i serveis relacionats amb les mateixes.

1812. Altres activitats d'impressió i arts gràfiques.

1820. Reproducció de suports enregistrats.

2051. Fabricació d'explosius.

2441. Producció de metalls preciosos.

2670. Fabricació d'instruments d'òptica i d'equips fotogràfics.

3212. Fabricació d'articles de joieria i articles similars.

3213. Fabricació d'articles de bijuteria i articles similars.

3316. Reparació i manteniment aeronàutic i espacial.

4624. Comerç a l'engròs de cuirs i pells.

4634. Comerç a l'engròs de begudes.

4741. Comerç a l'detall d'ordinadors, equips perifèrics i programes informàtics en establiments especialitzats.

4932. Transport per taxi.

4939. Altres tipus de transport terrestre de passatgers ncaa

5010. Transport marítim de passatgers.

5030. Transport de passatgers per vies navegables interiors.

5110. Transport aeri de passatgers.

5122. Transport espacial.

5223. Activitats annexes a l'transport aeri.

5510. Hotels i allotjaments similars.

5520. Allotjaments turístics i altres allotjaments de curta estada.

5530. Càmpings i aparcaments per a caravanes.

5590. Altres allotjaments.

5610. Restaurants i establiments de menjars.

5630. Establiments de begudes.

5813. Edició de periòdics.

5914. Activitats d'exhibició cinematogràfica.

7711. Lloguer d'automòbils i vehicles de motor lleugers.

7722. Lloguer de cintes de vídeo i discos.

7729. Lloguer d'altres efectes personals i articles d'ús domèstic.

7734. Lloguer de mitjans de navegació.

7735. Lloguer de mitjans de transport aeri.

7911. Activitats de les agències de viatges.

7912. Activitats dels operadors turístics.

7990. Altres serveis de reserves i activitats relacionades amb els mateixos.

8219. Activitats de fotocopiat, preparació de documents i altres activitats especialitzades d'oficina.

8230. Organització de convencions i fires de mostres.

9001. Arts escèniques.

9002. Activitats auxiliars a les arts escèniques.

9004. Gestió de sales d'espectacles.

9104. Activitats dels jardins botànics, parcs zoològics i reserves naturals.

9200. Activitats de jocs d'atzar i apostes.

9321. Activitats dels parcs d'atraccions i els parcs temàtics.

9329. Altres activitats recreatives i d'entreteniment.

9601. Rentat i neteja de peces tèxtils i de pell.

9604. Activitats de manteniment físic.

 

 

 

Autor:

Notícies relacionades

Explica'ns el teu projecte

Contacta'ns sense compromís

Adreça

C/ Aragón 210, 2º 1ª 08011 Barcelona

Telèfon

INFORMACIÓ PROTECCIÓ DE DADES. Finalitats: Respondre a les seves sol·licituds i remetre-li informació comercial dels nostres productes i serveis, fins i tot per correu electrònic. Legitimació: Consentiment de l'interessat. Destinataris: No estan previstes cessions de dades. Drets: Pot retirar el seu consentiment en qualsevol moment, així com accedir, rectificar, suprimir les seves dades i altres drets a info@cimaconsulting.eu. Puede ampliar la información en el enlace de Política de privacitat.