Utilitzem galetes pròpies i de tercers per oferir els nostres serveis i recollir dades estadístiques. Continuar navegant implica la seva acceptació. Més informació

Acceptar
Tornar

Programa d'ajudes per a la contractació a Barcelona: Impulsa el teu negoci i beneficia't de subvencions!

07-06-2023

L'Ajuntament de Barcelona posa en marxa un nou programa d'ajudes per a fomentar la contractació de persones desocupades, residents a la ciutat de Barcelona, incloses en algun dels col·lectius amb especials dificultats per a trobar treball.

En tots els casos, la persona contractada ha d'estar desocupades, empadronada a la ciutat de Barcelona, i pertànyer a algun dels col·lectius indicats. Els contractes han de ser indefinits o d'un mínim de sis mesos i a jornada completa o parcial segons col·lectiu de la persona treballadora contractada.

Col·lectius subvencionables:
Persones joves (menors de 30 anys), dones i persones majors de 45 anys: 5.000 € per contracte indefinit a jornada completa.

Persones en situació de desocupació de llarga durada: 6.000 € per contracte indefinit o no inferior a 6 mesos a jornada completa

Persones de col·lectius en risc d'exclusió social: Contractes indefinits o de durada no inferior a sis mesos:
•    A jornada completa 8.000 €.
•    Jornada parcial 75% a 99% 6.000 € per contracte
•    Jornada parcial 50% a 74% 4.000 € per contracte
•    Jornada parcial 20% a 49% 2.000 € per contracte

Requisits:

 • Tenir com a mínim un centre de treball en l'àrea metropolitana de Barcelona, on presta els seus serveis la persona contractada.
 • No haver estat mai objecte de sancions administratives fermes ni de sentències fermes condemnatòries per haver exercit o tolerat pràctiques discriminatòries per raó de sexe o de gènere, segons la Llei 17/2015, de 21 de juliol, d'igualtat efectiva de dones i homes.
 • Incrementar, amb el contracte o contractes de treball per als quals se sol·licita la subvenció, el nombre de persones ocupades en comparació a la mitjana dels 12 mesos previs a la primera contractació subvencionable, excepte els llocs que hagin quedat vacants per dimissió de la persona treballadora, per discapacitat, jubilació per edat, reducció voluntària dels temps de treball o per acomiadament disciplinari procedent, situacions que han de ser degudament acreditades per requeriment de l'Ajuntament mitjançant els documents empresarials adequats.
 • Retribuir la/les persona/es contractada/se segons la corresponent normativa laboral.
 • Subscriure i formalitzar un contracte laboral, a partir de l'1 de gener de 2023, amb persones pertanyents als col·lectius objecte de subvenció.
 • En tots els casos farà falta que les persones contractades acreditin estar empadronades a la ciutat de Barcelona en data anterior a la contractació objecte de la subvenció.
 • La relació laboral que motiva la sol·licitud haurà d'estar vigent en el moment de presentar la sol·licitud.
 • Haver justificat qualsevol subvenció anteriorment atorgada per l'Ajuntament de Barcelona.
 • Disposar i aplicar un Pla d'Igualtat entre dones i homes per al cas d'empreses amb 50 persones treballadores o més o quan així ho prevegi el conveni col·lectiu d'aplicació.
 • Trobar-se al corrent del compliment de les obligacions tributàries amb l'Ajuntament de Barcelona, l'Agència Estatal d'Administració Tributària, la Seguretat Social i amb les obligacions per reintegrament de subvencions atorgades per l'Ajuntament, si escau.
 • Complir amb la normativa comunitària relativa a les ajudes a mínims (articles 107 i 108 del Reglament (UE) 1407/2013 de 18 de desembre de 2013), segons la qual l'entitat beneficiària no podrà rebre més de 200.000 euros en concepte de mínims durant un període de tres anys. En aquest sentit, l'entitat beneficiària té l'obligació d'informar de les circumstàncies concurrents, a pesar que aquesta obligació de les empreses no eximeix, en el seu cas, a l'administració de les seves responsabilitats.
 • La contractació d'una mateixa persona no podrà ser objecte de diverses subvencions del mateix Programa.
 • No es podran acollir a la subvenció les contractacions celebrades amb persones que hagin tingut relació laboral indefinida durant els dotze mesos anteriors a la data de la contractació subvencionada amb la mateixa empresa o altres vinculades (socis comuns amb un mínim del 25% de participació en totes dues empreses) ni les celebrades amb persones que siguin o hagin estat membres dels òrgans d'administració de les empreses que tinguin forma jurídica de societat o d'aquells que tinguin o hagin tingut participació del capital de l'empresa igual o superior al 10% ni amb familiars dels titulars o dels membres dels òrgans de direcció o d'administració amb relació de parentiu de fins a segon grau per consanguinitat o afinitat o relació anàloga.
 • No es podran acollir a la subvenció les empreses que hagin amortitzat llocs de treball indefinits de perfil igual o similar durant els tres mesos anteriors a la contractació subvencionada, mitjançant acomiadaments improcedents reconeguts per sentència judicial ferma, regulacions d'ocupació (incloent reducció de jornada) o acomiadaments objectius. Per a accedir al pagament de la subvenció tampoc es podrà produir, al llarg del període de contractació subvencionada, cap d'aquestes situacions.
 • La contractació subjecta a l'ajuda haurà de representar un increment net de la plantilla. Per al còmput del nombre de persones treballadores de l'empresa caldrà tenir en compte el què s'ha indicat en els apartats anteriors d'aquesta base sisena.
 • No es podran acollir a la subvenció les empreses afectades per expedients de regulació d'ocupació, inclosos els temporals.

  Les sol·licituds de les subvencions es poden presentar fins al 3 de novembre 2023.

  https://bop.diba.cat/anunci/3417442/aprovacio-inicial-de-les-bases-i-la-convocatoria-per-a-la-concessio-de-subvencions-a-empreses-en-el-marc-del-programa-crea-feina-barcelona-2023-ajuntament-de-barcelona

Autor:

Notícies relacionades

Explica'ns el teu projecte

Contacta'ns sense compromís

Adreça

C/ Aragón 210, 2º 1ª 08011 Barcelona

Telèfon

INFORMACIÓ PROTECCIÓ DE DADES. Finalitats: Respondre a les seves sol·licituds i remetre-li informació comercial dels nostres productes i serveis, fins i tot per correu electrònic. Legitimació: Consentiment de l'interessat. Destinataris: No estan previstes cessions de dades. Drets: Pot retirar el seu consentiment en qualsevol moment, així com accedir, rectificar, suprimir les seves dades i altres drets a info@cimaconsulting.eu. Puede ampliar la información en el enlace de Política de privacitat.