Utilitzem galetes pròpies i de tercers per oferir els nostres serveis i recollir dades estadístiques. Continuar navegant implica la seva acceptació. Més informació

Acceptar
Tornar

Novetats en l'Impost de societats relatiu a la limitació de distribució de dividends o renda

09-03-2021

En l'Impost de societats es modifica el precepte que regula l'exempció sobre dividends i rendes derivades de la transmissió de valors representatius dels fons propis d'entitats residents i no residents en territori espanyol per a preveure que les despeses de gestió referits a tals participacions no siguin deduïbles del benefici imposable del contribuent, fixant-se que la seva quantia sigui del 5 per cent del dividend o renda positiva obtinguda, de manera que l'import que resultarà exempt serà del 95 per cent d'aquest dividend o renda.

 

En aquest sentit, es modifica el primer paràgraf de la lletra a) de l'apartat 1 i la lletra a) de l'apartat 6 de la LIS, que passa a estar redactat de la següent forma:

 

“1. Estaran exempts els dividends o participacions en beneficis d'entitats, quan es compleixin els següents requisits:

 

a) Que el percentatge de participació, directa o indirecta, en el capital o en els fons propis de l'entitat sigui, almenys, del 5 per cent.

 

[…]

 

«6. No s'integraran en la base imposable les rendes negatives derivades de la transmissió de la participació en una entitat, respecte de la qual se de alguna de les següents circumstàncies:

 

a) que es compleixin els requisits establerts en l'apartat 3 d'aquest article. No obstant això, el requisit relatiu al percentatge de participació s'entendrà compliment quan el mateix s'hagi aconseguit en algun moment durant l'any anterior al dia en què es produeixi la transmissió.»

 

[…]

 

«10. L'import dels dividends o participacions en beneficis d'entitats i l’import de la renda positiva obtinguda en la transmissió de la participació en una entitat i en la resta de supòsits a què es refereix l'apartat 3 anterior, als que resulti d'aplicació l'exempció prevista en aquest article, es reduirà, a l'efecte de l'aplicació d'aquesta exempció, en un 5 per cent en concepte de despeses de gestió referits a aquestes participacions.”

                

Amb la mateixa finalitat i l'adaptació tècnica necessària, es modifica l'article que regula l'eliminació de la doble imposició econòmica internacional en els dividends procedents d'entitats no residents en territori espanyol.

 

Amb la finalitat de permetre el creixement de les empreses que tinguin un import net de la xifra de negocis inferior a 40 milions d'euros i que no formin part d'un grup mercantil, tals contribuents no aplicaran la reducció en l'exempció dels dividends abans assenyalada, durant un període limitat a tres anys, quan procedeixin d'una filial, resident o no en territori espanyol, constituïda amb posterioritat a l'1 de gener de 2021.

 

S'afegeixen els apartats 10 i 11, nous, en l'article 21 de la *LIS, que queden redactats de la següent forma:

 

“«10. L'import dels dividends o participacions en beneficis d'entitats i l'import de la renda positiva obtinguda en la transmissió de la participació en una entitat i en la resta de supòsits a què es refereix l'apartat 3 anterior, als que resulti de aplicació l'exempció prevista en aquest article, es reduirà, a l'efecte de la aplicació d'aquesta exempció, en un 5 per cent en concepte de despeses de gestió referides a aquestes participacions.

 

11. La reducció aplicable a dividends o participacions en beneficis d'entitats a què es refereix l'apartat anterior no serà aplicable quan concorrin les següents circumstàncies:

 

a) els dividends o participacions en beneficis siguin percebuts per una entitat l'import net de la qual de la xifra de negocis haguda en el període impositiu immediat anterior sigui inferior a 40 milions d'euros.

 

A l'efecte de determinar l'import net de la xifra de negocis serà aplicable el que es disposa en l'apartat 2 de l'article 101 d'aquesta Llei.

 

L'entitat a què es refereix aquesta lletra haurà de complir els següents requisits:

 

i) no tenir la consideració d'entitat patrimonial en els termes establerts en l'apartat 2 de l'article 5 d'aquesta Llei;

 

ii) no formar part, amb caràcter previ a la constitució de l'entitat a què es refereix la lletra b) d'aquest apartat, d'un grup de societats en el sentit de l'article 42 del Codi de Comerç, amb independència de la residència i de l'obligació de *for-mular comptes anuals consolidades;

 

iii) no tenir, amb caràcter previ a la constitució de l'entitat a què es refereix la lletra b) d'aquest apartat, un percentatge de participació, directa o indirecta, en el capital o en els fons propis d'una altra entitat igual o superior al 5 per cent

 

b) els dividends o participacions en beneficis procedeixin d'una entitat constituïda amb posterioritat a l'1 de gener de 2021 en la qual s'ostenti, de manera directa i des de la seva constitució, la totalitat del capital o els fons propis.

 

c) els dividends o participacions en beneficis es percebin en els períodes impositius que concloguin en els 3 anys immediats i successius a l'any de constitució de l'entitat que els distribueixi.”

 

D'altra banda, se suprimeix l'exempció i eliminació de la doble imposició internacional en els dividends o participacions en beneficis i en les rendes derivades de la transmissió de les participacions en el capital o en els fons propis d'una entitat el valor d’adquisició de la qual sigui superior a 20 milions d'euros, amb la finalitat de cenyir l'aplicació d'aquestes mesures a les situacions en les quals existeix un percentatge de participació significatiu del 5 per cent, regulant-se un règim transitori per un període de cinc anys.

 

Per a això es modifiquen la lletra a) de l'apartat 1 i l'apartat 4 de l'article 32, que queden redactats de la següent forma:

 

“a) Que el percentatge de participació, directa o indirecta, en el capital o en els fons propis de l'entitat no resident sigui, almenys, del 5 per cent.»

 

[…]

 

«4. Aquesta deducció, conjuntament amb l'establerta en l'article anterior respecte dels dividends o participacions en els beneficis, no podrà excedir de la quota íntegra que correspondria pagar a Espanya per aquestes rendes si s'haguessin obtingut en territori espanyol. Per a calcular aquesta quota íntegra els dividends o participacions en els beneficis es reduiran en un 5 per cent en concepte de despeses de gestió referits a aquestes participacions. Aquesta reducció no es practicarà en el cas dels dividends o participacions en els beneficis en els quals concorrin les circumstàncies establertes en l'apartat 11 de l'article 21 d'aquesta Llei.

 

L'excés sobre aquest límit no tindrà la consideració de despesa fiscalment deduïble, sense perjudici del que s'estableix en l'apartat 2 de l'article 31 d'aquesta Llei.”

 

Per a més informació sobre aquestes o altres avantatges fiscals en l'Impost sobre Societats i altres impostos, prego que es posin en contacte amb el nostre departament fiscal.

 

 

Daniel Ros Aguilera

Advocat. Assessor fiscal.

Autor:

Notícies relacionades

Explica'ns el teu projecte

Contacta'ns sense compromís

Adreça

C/ Aragón 210, 2º 1ª 08011 Barcelona

Telèfon

INFORMACIÓ PROTECCIÓ DE DADES. Finalitats: Respondre a les seves sol·licituds i remetre-li informació comercial dels nostres productes i serveis, fins i tot per correu electrònic. Legitimació: Consentiment de l'interessat. Destinataris: No estan previstes cessions de dades. Drets: Pot retirar el seu consentiment en qualsevol moment, així com accedir, rectificar, suprimir les seves dades i altres drets a info@cimaconsulting.eu. Puede ampliar la información en el enlace de Política de privacitat.