Utilitzem galetes pròpies i de tercers per oferir els nostres serveis i recollir dades estadístiques. Continuar navegant implica la seva acceptació. Més informació

Acceptar
Tornar

Mesures urgents complementàries pel COVID-19

03-04-2020

El passat dia 31 de març es va publicar el Reial decret llei 11/2020 pel qual s'adopten mesures urgents complementàries en l'àmbit social i econòmic per fer front al COVID-19.

Es van publicitar com una bateria de mesures adoptades per tal de mitigar l'impacte econòmic i social derivat de l'extensió de el contagi de la malaltia, mantenint com a prioritat la protecció de les famílies, autònoms i empreses més directament afectades.

Des CIMA Consulting ens hem pres el temps necessari per poder entendre i buscar l'aplicació d'aquestes mesures per als nostres clients: tant per als autònoms com a empreses, pimes i famílies. Les hi glossem a continuació.

Mesures de suport als treballadors, consumidors, famílies i col•lectius vulnerables

Les mesures adoptades en aquest Reial decret llei estan orientades a un triple objectiu:
-    Primer, respondre a la situació de vulnerabilitat en què incorrin els arrendataris d'habitatge habitual com a conseqüència de circumstàncies sobrevingudes degudes a la crisi sanitària de l'COVID-19, especialment aquells que ja feien un elevat esforç per al pagament de les rendes, però també aquells que , sense estar prèviament en aquesta situació, es trobin ara en ella circumstancialment.
-    Segon, dissenyar mesures d'equilibri que impedeixin que, al resoldre la situació dels arrendataris, es traslladi la vulnerabilitat als petits propietaris.
-    I, tercer, mobilitzar recursos suficients per aconseguir els objectius perseguits i donar resposta a les situacions de vulnerabilitat.

 Les mesures són les següents:
1.    Suspensió de procediment de desnonament i dels llançaments per a llars vulnerables sense alternativa habitacional per un període màxim de 6 mesos.

2.    Pròrroga extraordinària dels contractes d'arrendament d'habitatge habitual. Dins el període comprès des de l'entrada en vigor d'aquest Reial decret llei fins al dia en què hagin transcorregut dos mesos des de la finalització de l'estat d'alarma per a la gestió de la situació de crisi sanitària ocasionada pel COVID-19, es pot aplicar, prèvia sol•licitud de l'arrendatari, una pròrroga extraordinària del termini de el contracte d'arrendament per un període màxim de sis mesos, durant els quals se seguiran aplicant els termes i condicions establerts per al contracte en vigor. Aquesta sol•licitud de pròrroga extraordinària haurà de ser acceptada per l'arrendador, llevat que es fixin altres termes o condicions per acord entre les parts.

3.    Moratòria en el pagament del lloguer. La persona arrendatària d'un contracte d'habitatge habitual, que es trobi en situació de vulnerabilitat econòmica, podrà sol•licitar de la persona arrendadora quan aquesta sigui una empresa o entitat pública d'habitatge o un gran forquilla, entenent com a tal la persona física o jurídica que sigui titular de més de deu immobles urbans, en el termini d'un mes des de l'entrada en vigor d'aquest reial decret llei, l'ajornament temporal i extraordinari en el pagament de la renda, sempre que aquest ajornament o la condonació total o parcial de l' mateixa no s'hagués aconseguit ja amb caràcter voluntari per acord entre les dues parts.

En el cas que l'acord no s'hagués produït, l'arrendador ha de comunicar expressament a l'arrendatari, en el termini màxim de 7 dies laborables, la seva decisió, escollida entre les següents alternatives:
a.    Una reducció de l'50% de la renda d’arrendament durant el temps que duri l'estat d'alarma decretat pel Govern i les mensualitats següents si aquell termini fos insuficient en relació amb la situació de vulnerabilitat provocada a causa de l'COVID-19, amb un màxim en tot cas de quatre mesos.
b.    Una moratòria en el pagament de la renda d’arrendament que s'aplicarà de manera automàtica i que afectarà el període de temps que duri l'estat d'alarma decretat pel Govern ia les mensualitats següents, prorrogables una a una, si aquell termini fos insuficient en relació amb la situació de vulnerabilitat provocada a causa de l'COVID-19, sense que puguin superar-se, en cap cas, els quatre mesos. La persona arrendatària no tindrà cap tipus de penalització i les quantitats ajornades seran retornades a la persona arrendadora sense interessos.

4.    Beneficiaris del subsidi extraordinari per falta d'activitat per a les persones integrades en el Sistema Especial d'Empleats de Llar del Règim General de la Seguretat Social. Tenen dret a l'subsidi extraordinari per falta d'activitat les persones que, estant d'alta en el Sistema Especial d'Empleats de la Llar del Règim General de la Seguretat Social abans de l'entrada en vigor de l'estat d'alarma, es trobin en alguna de les següents situacions:
a.    Hagin deixat de prestar serveis, totalment o parcialment, amb caràcter temporal, per tal de reduir el risc de contagi, per causes alienes a la seva voluntat, en un o diversos domicilis i amb motiu de la crisi sanitària de l'COVID-19.
b.    S'hagi extingit el seu contracte de treball per la causa d'acomiadament

5.    Subsidi d'atur excepcional per fi de contracte temporal. Seran beneficiàries les persones treballadores que se'ls hagués extingit un contracte de durada determinada d'al menys, dos mesos de durada, amb posterioritat a l'entrada en vigor de l'estat d'alarma, i no comptessin amb la cotització necessària per accedir a una altra prestació o subsidi.

Mesures de suport als autònoms

1.    Moratòria de les cotitzacions socials a la Seguretat Social. S'habilita la Tresoreria General de la Seguretat Social a atorgar moratòries de sis mesos, sense interès, a les empreses i els treballadors per compte propi inclosos en qualsevol règim de la Seguretat Social, que ho sol•licitin i compleixin els requisits i condicions que s'establiran mitjançant una ordre ministerial que, a dia d'avui, no està disponible.

2.    Ajornament en el pagament de deutes amb la Seguretat Social. Les empreses i els treballadors per compte propi, sempre que no tinguessin altre ajornament en vigor, podran sol•licitar l'ajornament en el pagament dels seus deutes amb la Seguretat Social el termini reglamentari d'ingrés tingui lloc entre els mesos d'abril i juny de 2020, en els termes i condicions establerts en la normativa de Seguretat Social, i d'aplicació un interès del 0,5%.

3.    D'altra banda, es recull que aquells autònoms que hagin suspès la seva activitat i passin a percebre la prestació per cessament d'activitat regulada en el Reial decret llei 8/2020 i que no hagin ingressat en termini les cotitzacions socials corresponents als dies efectivament treballats del mes de març, podran abonar-fora de termini sense recàrrec.

Suport a la industrialització.

1.    S'estableix que durant un termini de dos anys i mig es podran refinançar els préstecs atorgats per la Secretaria General d'Indústria i PIME. Per als projectes actualment en execució es flexibilitzen els criteris per a l'avaluació de l'execució dels projectes sempre garantint el compliment dels objectius de el projecte.

2.    També s'aprova incrementar la dotació de Fons de Provisions Tècniques de CERSA amb 60 milions d'euros per tal de donar una cobertura extraordinària de el risc de crèdit d'operacions de finançament per a pimes afectades en la seva activitat pel COVID-19.

3.    Addicionalment, moltes empreses han patit cancel•lacions de nombrosos esdeveniments previstos per recolzar la seva internacionalització amb el suport de l'ICEX. En molts casos s'han assumit despeses, de manera que es procedirà a la devolució del que s'ha abonat per les empreses en esdeveniments organitzats per l'ICEX que han hagut de ser cancel•lats per raons de força major. Així mateix, en el cas de cancel•lació dels esdeveniments internacionals, ICEX de concedir a les empreses ajudes addicionals en funció de les despeses incorregudes no recuperables.

4.    Finalment, cal seguir donant suport a les empreses de el sector turístic. Per tal d'assegurar la liquiditat i, per tant, la viabilitat de les empreses turístiques, se suspenen durant un any i sense cap penalització, el pagament d'interessos i amortitzacions corresponents als préstecs concedits per la Secretaria d'Estat de Turisme al marc de el Programa Emprendetur R + d + i, de el Programa Emprendetur Joves Emprenedors i el Programa Emprendetur Internacionalització.

5.    Pel que fa a les empreses concursades, es considera imprescindible que puguin accedir a les circumstàncies actuals a un ERTO quan hagin estat afectades per la situació derivada de l'COVID-19. D'aquesta manera, aquestes empreses podrien no veure menyscabada la seva viabilitat a el poder gaudir dels avantatges associades als ERTOs de el Reial decret llei 8/2020: la possibilitat d'accés en cas d'afectació per la situació derivada de l'COVID-19; una tramitació més àgil, pràcticament immediata en cas de força major; la reposició de la prestació per desocupació; i l'exoneració (parcial o total, segons el nombre de treballadors) en cas de ERTO per causa de força major.

6.    Com a contrapartida, per assegurar que només aquelles empreses concursades que resultin viables puguin acollir-se als beneficis que aquestes mesures suposen, es condiciona l'accés a aquestes mesures a la presentació d'un compromís de manteniment d'ocupació durant el termini de sis mesos des de la data de represa de l'activitat


Flexibilització en matèria de subministraments per a pimes i autònoms

Encara que no ens correspon, ni és motiu d'aquest article valorar les mesures acordades, ens hem pres la llicència de seleccionar només aquelles que creiem que són d'aplicació immediata per part dels nostres clients.

1.    Excepcionalment i mentre estigui en vigor l'estat d'alarma, els punts de subministrament d'electricitat titularitat d'autònoms que acreditin aquesta condició mitjançant la seva alta en el règim especial de la Seguretat Social dels treballadors per compte propi o autònoms o assimilable, i empreses es podran acollir a les següents mesures: es permet que els autònoms i empreses puguin suspendre temporalment els seus contractes de subministrament o modificar les seves modalitats de contractes sense penalització; així mateix, se'ls possibilita el canvi de peatge d'accés i l'ajust de la potència contractada a l'alça o a la baixa, sense cap cost. Un cop conclòs l'estat d'alarma, se'ls torna a permetre una nova modificació sense cost ni penalització

Autor:

Notícies relacionades

Explica'ns el teu projecte

Contacta'ns sense compromís

Adreça

C/ Aragón 210, 2º 1ª 08011 Barcelona

Telèfon

INFORMACIÓ PROTECCIÓ DE DADES. Finalitats: Respondre a les seves sol·licituds i remetre-li informació comercial dels nostres productes i serveis, fins i tot per correu electrònic. Legitimació: Consentiment de l'interessat. Destinataris: No estan previstes cessions de dades. Drets: Pot retirar el seu consentiment en qualsevol moment, així com accedir, rectificar, suprimir les seves dades i altres drets a info@cimaconsulting.eu. Puede ampliar la información en el enlace de Política de privacitat.