Utilitzem galetes pròpies i de tercers per oferir els nostres serveis i recollir dades estadístiques. Continuar navegant implica la seva acceptació. Més informació

Acceptar
Tornar

Com accedir a les ajudes per empreses, autònoms i treballadors

12-02-2021

La Generalitat de Catalunya ha habilitat un tràmit per inscriure’s de forma prèvia i poder sol·licitar determinats ajuts extraordinaris que s’aniran publicant.

Aquests ajuts estan destinats a persones que estiguin en situacions de caràcter excepcional i volen complementar la pèrdua de poder adquisitiu de els persones amb bases reguladores de la prestació per atur i de la prestació extraordinària més baixes.

La presentació dels formularis d’inscripció prèvia és condició necessària per poder percebre l’ajut extraordinari. D’aquesta manera, quan es publiquin els ajuts extraordinaris, d’acord amb el que s’afirma al Diari Oficial de la Generalitat, no caldrà cap altre tràmit per part de la persona interessada.

Pel que fa a les empreses o cooperatives, la quantia i el termini per accedir a les ajudes ja està obert al haver estat publicades.

En tots els casos, per poder presentar les sol·licituds caldrà tenir un certificat digital vàlid per poder fer la signatura electrònica.

Aquests tràmits han estat publicats en diferents ordres i resolucions, que mirarem de glossar a continuació:

Persones treballadores per compte aliè:

- Finalitat de l’ajut:

o Complementar la pèrdua de poder adquisitiu de les persones amb bases reguladores més baixes de la prestació d’atur que:

§ Han estat afectades per un ERTE com a conseqüència de la suspensió total o parcial dels seus contractes de treball, derivat de els mesures preventives i de contenció adoptades per pal·liar la COVID 19.

§ O bé ténen un contracte fix discontinu amb amb les bases reguladores més baixes de la prestació extraordinària que es va aprovar el 29 de setembre de 2020 (Real decret Llei 30/2020, article 9).

- Qui pot efectuar la inscripció prèvia:

o Persones físiques treballadores per compte aliena, incloent les persones treballadores amb contracte fix discontinu.

o Persones sòcies treballadores de cooperatives i societats labores i les persones sòcies de treball de cooperatives.

- Requisits generals per accedir a la inscripció prèvia:

o Tenir domicili a un municipi de Catalunya.

o Trobar-se inclosa en un ERTO amb suspensió total o parcial del contracte, per causes econòmiques, organitzatives, tècniques, organitzatives o de producció o derivades de força major relacionats amb la COVID 19, al menys un dia entre l’1 i el 31 de desembre de 2020.

o Ser titular de la prestació contributiva per atur del Servei Públic d’Ocupació de Catalunya (SEPE), prestació extraordinària o pendent del reconeixement de la prestació per part del SEPE, derivat d’un ERTE dins del mateix període indicat

- Termini per efectuar la inscripció prèvia:

o Des de les 9:00h del dia 15 de febrer de 2021 fins a les 15:00h del dia 25 de febrer de 2021.

- On fer la inscripció:

o https://web.gencat.cat/ca/tramits buscant el tràmit: “Inscripció prèvia a l’ajut extraordinari per persones treballadores afectades per un ERTO derivat de la COVID19 i per a persones amb contracte fix discontinu beneficiàries de la prestació extraordinària”.

Autònoms o persones autònomes que formin part d’una microempresa:

- Finalitat de l’ajut:

o Afavorir el manteniment de l’activitat econòmica de les persones treballadores autònomes , persones físiques i de les persones treballadores autònomes que formes part de microempreses, davant dels efectes directes o indirectes de eles noves mesures adoptades per fer front a la COVID 19 i de les derivades de la declaració de l’estat d’alarma.

- Qui pot efectuar la inscripció prèvia:

o Professionals autònoms que exerceixin una activitat econòmica com a persona física a títol individual, mutualistes, societaris, socis cooperativistes, tots fins a un màxim de 6 persones (titulars inclosos).

- Requisits generals per accedir a la inscripció prèvia:

o Tenir el domicili fiscal en un municipi de Catalunya. 

o Estar en situació d'alta al RETA o a una mutualitat com a sistema alternatiu al RETA abans de l'1 de gener de 2021 i mantenir la seva alta de forma ininterrompuda com a mínim, fins al 28 de febrer de 2021.

o La base imposable de l’impost sobre la renda de les persones físiques de l'exercici fiscal 2019  de la persona sol·licitant ha de ser igual o inferior a 35.000 euros, en cas d'acollir-se al sistema de tributació individual, i d'igual quantia, amb relació a la part de la base imposable corresponent al sol·licitant, en cas d'acollir-se al sistema de tributació conjunta. 

o El rendiment net de l'activitat durant tot el 2020 no ha de superar l'import de 17.500 euros. En cas que la darrera alta com a persona treballadora autònoma sigui posterior a l'1 de gener de 2020, l'import del rendiment net de l'activitat no pot superar el resultat de multiplicar el número de dies d’alta com a persona treballadora autònoma durant l'any 2020 per 47,95 euros.

o Complir  els requisits previstos a l’article 13 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions. 

o No tenir ajuts atorgats d’acord amb la Resolució TSF/1270/2020, de 3 de juny, per la qual s’obre la convocatòria per a la concessió de subvencions per afavorir l’autoocupació de joves inscrits al programa de Garantia Juvenil per a l’any 2020, en el marc del pla de xoc del Decret llei 16/2020, de 5 de maig, de mesures urgents complementàries en matèria de transparència, ajuts de caràcter social, contractació i mobilitat per fer front a la COVID-19.

- Termini per efectuar la inscripció prèvia:

o Des de les 9:00h del dia 19 de febrer de 2021 fins a les 15:00h del dia 26 de febrer de 2021.

- On fer la inscripció:

o http://canalempresa.gencat.cat per tal d’omplir i presentar el formulari específic

Empreses o cooperatives:

- Finalitat de l’ajut:

o Donar suport als col·lectius i sectors més afectats per les mesures de contenció de la Pandèmia de la Covid-19 i mantenir els llocs de treballen ERTO de les petites empreses, microempreses i les cooperatives

- Qui pot efectuar la sol·licitud de l’ajut:

o Les micro i petites empreses i les cooperatives amb establiment operatiu a Catalunya i amb treballadors en situació d'Expedient de Regulació Temporal d'Ocupació (ERTO) actiu a data de 31 de gener de 2021.

§ Petita empresa: persona física o jurídica que ocupa menys de 50 persones i té un volum de negoci anual o un balanç general anual que no supera els 10 milions d'euros.

§ Microempresa: persona física o jurídica que ocupa menys de 10 persones i té un volum de negoci anual o un balanç general anual que no supera els 2 milions d'euros.

o A efectes d'aquests ajuts també s'entenen beneficiàries, les cooperatives amb menys de 50 treballadors o socis cooperatius, i un volum de negoci anual o un balanç general anual que no supera els 10 milions d'euros.

o Queden exclosos com a beneficiaris d'aquestes bases els autònoms a títol individual.

o Queden excloses com a beneficiàries d'aquestes subvencions les empreses que es troben participades en més d'un 50% per capital públic

- Requisits generals per accedir a la l’ajut:

a) Tenir treballadors en situació d'ERTO actiu a 31 de gener de 2021

b) Mantenir el mateix nombre de treballadors a 31 de desembre de 2021, respecte el 31 de desembre de 2020. En cas d'incompliment per part del beneficiari, es revocarà la subvenció i haurà de reintegrar la totalitat de la subvenció rebuda, més els interessos de demora corresponents.

A efectes d'aquestes bases, es considera nombre de treballadors a la suma del nombre total de treballadors que té l'empresa, ja estiguin en ERTO o en actiu, independentment del tipus de jornada (complerta, reduïda....)

c) Complir les obligacions tributàries davant l'Estat i la Generalitat i les obligacions davant la Seguretat Social.

Aquest compliment s'haurà de mantenir al llarg de tot el procediment: en el moment de presentació de la sol·licitud, prèviament a la resolució d'atorgament, i abans de rebre qualsevol pagament.

Les persones sol·licitants que hagin negociat amb l'Agència Estatal de l'Administració Tributària, l'Agència Tributària de Catalunya o la Tresoreria General de la Seguretat Social una pròrroga, un ajornament, una moratòria o qualsevol altra condició especial dels seus deutes, cal que aportin la documentació que acrediti aquesta prerrogativa especial.

No trobar-se en cap de les circumstàncies que impedeixen adquirir la condició de beneficiari previstes a l'article 13 de la Llei 38/2003, general de subvencions.

d) Indicar, d'acord amb els agents socials, els mitjans que utilitzen per prevenir i detectar casos d'assetjament sexual i d'assetjament per raó de sexe i per intervenir-hi en llurs centres de treball.

Aquest requisit només és aplicable en el cas d'empreses amb una plantilla igual o superior a 25 persones.

e) No haver estat mai objecte de sancions administratives fermes ni de sentències fermes condemnatòries perquè han exercit o tolerat pràctiques laborals considerades discriminatòries per raó de sexe o de gènere

f) Complir els requisits establerts als articles 32.1, 32.3 i 36.4 de la Llei 1/1998, de 7 de gener, de política lingüística.

g) No haver estat sancionades, en resolució ferma, per la comissió d'infracció greu en matèria d'integració laboral de discapacitats o molt greu en matèria de relacions laborals o en matèria de seguretat i salut en el treball, durant l'any anterior a la convocatòria.

h) Complir les obligacions i no incórrer en els supòsits de prohibició establerts als articles 90.bis i 92.bis del Decret legislatiu 3/2002, de 24 de desembre, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei de finances públiques de Catalunya.

i) Disposar d'un sistema d'organització i de gestió de la prevenció de riscos laborals;

j) Complir l'obligació de respectar la igualtat de tracte i d'oportunitats a l'àmbit laboral i, amb aquesta finalitat, adoptar mesures adreçades a evitar qualsevol tipus de discriminació laboral entre homes i dones.

k) No haver estat condemnades en sentència ferma, ni la persona jurídica sol·licitant ni les persones físiques adscrites a l'execució de l'activitat subvencionada, per algun delicte contra la llibertat i la indemnitat sexual, així com per tràfic d'éssers humans amb finalitat d'explotació sexual, incloent-hi la pornografia.

l) En el cas de les microempreses i les petites empreses, poden tenir la consideració d'empresa en situació de crisi abans del 31 de desembre de 2019, sempre que no es trobin en un procediment concursal ni hagin rebut una ajuda de salvament o de reestructuració.

m) No estar subjecte a una ordre de recuperació pendent, després d'una decisió prèvia de la Comissió Europea que hagi declarat un ajut percebut il·legal i incompatible amb el mercat interior (amb excepció dels ajuts destinats a reparar els perjudicis causats per determinats desastres naturals).

n) Respectar la normativa vigent en matèria de desenvolupament sostenible.

o) En el cas que les persones beneficiàries siguin persones físiques empresàries cal estar donat d'alta en el cens de l'impost sobre activitats econòmiques.

p) En el cas que la realització de l'activitat utilitzi qualsevol element susceptible de generar drets d'autor complir amb la normativa sobre propietat intel·lectual.

q) Complir amb l'obligació de comunicar l'obtenció d'altres subvencions públiques o privades per a la mateixa activitat.

r) Complir qualsevol altra obligació legal o reglamentària que els pugui afectar.

- Quantia:

o L'ajut consistirà en 2.000 euros per treballador en situació d'ERTO, a 31 de gener de 2021, amb un màxim de30.000 euros per empresa beneficiària.

- Termini per fer la inscripció:

o Obert

- On fer la inscripció per accedir a l’ajut:

o Les sol·licituds s'han de presentar segons el model normalitzat que està a disposició de les persones interessades a la seu corporativa de Canal Empresa de la Generalitat de Catalunya(http://canalempresa.gencat.cat), a la pàgina web del Consorci de Comerç, Artesania i Moda de Catalunya(http://ccam.gencat.cat) o a la pàgina web del Departament d'Empresa i Coneixement(http://empresa.gencat.cat/ca/inici/).

Autor:

Notícies relacionades

Explica'ns el teu projecte

Contacta'ns sense compromís

Adreça

C/ Aragón 210, 2º 1ª 08011 Barcelona

Telèfon

INFORMACIÓ PROTECCIÓ DE DADES. Finalitats: Respondre a les seves sol·licituds i remetre-li informació comercial dels nostres productes i serveis, fins i tot per correu electrònic. Legitimació: Consentiment de l'interessat. Destinataris: No estan previstes cessions de dades. Drets: Pot retirar el seu consentiment en qualsevol moment, així com accedir, rectificar, suprimir les seves dades i altres drets a info@cimaconsulting.eu. Puede ampliar la información en el enlace de Política de privacitat.