Utilitzem galetes pròpies i de tercers per oferir els nostres serveis i recollir dades estadístiques. Continuar navegant implica la seva acceptació. Més informació

Acceptar
Tornar

Ajuts per autònoms per cessament d'activitat o reducció d'ingressos

01-02-2021

El RDL 2/2021 de 26 de gener recull les següents mesures per a treballadors autònoms en matèria de prestació de cessament d'activitat i de cotització, amb vigència fins al 31 de maig de 2021:

A. Prestació extraordinària per cessament d'activitat per a autònoms obligats a cessar en la seva activitat (RDL 2/2021 art.5)

Es regula la prestació extraordinària per cessament d'activitat en favor dels autònoms d'alta en el règim especial de treballadors autònoms (RETA) abans de de l’1 de gener de 2021 que es vegin obligats a suspendre totalment les seves activitats en virtut de la resolució adoptada per la autoritat competent. La mesura, aplicable a partir de l’1 de febrer de 2021, es reconeix en els següents termes:

1. La quantia de la prestació és del 50% de la base mínima de cotització que correspongui, incrementant-se en un 20% quan l'autònom tingui reconeguda la condició de membre d'una família nombrosa i els únics ingressos de la unitat familiar durant aquest període procedeixen de la seva activitat suspesa.

2. El dret a la prestació neix des del dia següent a l'adopció de la mesura de tancament d'activitat i té una durada màxima de quatre mesos, finalitzant el dret a aquesta l'últim dia del mes en què s'acordi l'aixecament de les mesures o el 31 de maig de 2021 si aquesta última data és anterior. També podran percebre la prestació fins a aquestes dates els treballadors autònoms que a 31 de gener de 2021 la vinguessin percebent de conformitat amb el RDL 30/2020 art.13.1, sempre que romangui l'activitat suspesa (RDL 2/2021 disposició transitòria 2ª).

3. S'estableixen els següents beneficis:

  • durant el temps que romangui l'activitat suspesa es manté l'alta en el règim especial corresponent;
  • el treballador autònom queda exonerat de l'obligació de cotitzar des del primer dia del mes en què s'adopta la mesura de tancament d'activitat fins a l'últim dia del mes següent a què s'aixequi aquesta mesura o fins el 31 de maig de 2021, si aquesta última data és anterior;
  • el temps de percepció de la prestació no redueix els períodes de prestació per cessament d'activitat als quals el beneficiari pugui tenir dret en el futur.

4. La percepció de la prestació és incompatible amb el desenvolupament d'un treball per compte d'altri, llevat que els ingressos siguin inferiors a 1,25 vegades l'import del salari mínim interprofessional (SMI); amb l'exercici d'una altra activitat per compte propi; amb la percepció de rendiments procedents de la societat el activitat s'hagi vist afectada pel tancament; així com amb la percepció d'una prestació de Seguretat Social excepte aquella que el beneficiari vingués percebent per ser compatible amb l'exercici de l'activitat que desenvolupava.

5. El termini de sol·licitud s'amplia als 21 dies naturals (abans 15 dies) següents a l'entrada en vigor de l'acord o resolució de tancament d'activitat.

B. Prestació extraordinària per baixos ingressos(RDL 2/2021 art.6)

Es recull la possibilitat d'accedir, a partir de l’1 de febrer de 2021, a una prestació extraordinària de cessament d'activitat a aquells treballadors autònoms d'alta en el RETA abans de l’1 d’abril de 2021 que, sense ser afectat pel tancament de la seva activitat, veuen reduït els seus ingressos i no tenen accés a la prestació ordinària de cessament d'activitat ni a la prestació de cessament d'activitat compatible amb el treball per compte propi. La mesura es reconeix en els següents termes:

1. Són beneficiaris els autònoms els ingressos per l'activitat per compte propi obtinguts en el primer semestre de 2021 no siguin superiors a 6.650 euros i, a més, siguin inferiors als que hi ha hagut en el primer trimestre de 2020.

2. La quantia de la prestació és del 50% de la base mínima de cotització que correspongui. Quan convisquin en un mateix domicili persones unides per vincle familiar o unitat anàloga de convivència fins al primer grau de parentiu per consanguinitat o afinitat, i dos o més membres tinguin dret a aquesta prestació extraordinària de cessament d'activitat, la quantia de cadascuna de les prestacions és de l'40%.

3. La prestació té una durada màxima de 4 mesos, sense que pugui excedir del 31 de maig de 2021.

4. La percepció de la prestació comporta els següents beneficis: es manté l'alta en el règim especial corresponent; el treballador autònom queda exonerat de l'obligació de cotitzar, però, el temps de percepció s'entén com a cotitzat.

5. Els treballadors autònoms que percebin aquesta prestació i no estiguessin cotitzant per cessament d'activitat hauran de cotitzar per aquest concepte a partir del mes següent en què finalitzi la percepció de la prestació.

6. La sol·licitud es pot presentar en qualsevol moment, però, només si es presenta fins al 21 de febrer de 2021 produirà efectes a partir de l’1 de febrer de 2021. Si es presenta més tard, els efectes es produiran a partir del primer dia del mes següent a la sol·licitud.

Les Mútues Col·laboradores amb la Seguretat Social (MCSS) o l'Institut Social de la Marina (ISM) revisaran a partir de l’1 de setembre de 2021, les resolucions provisionals adoptades.

7. Aquesta prestació està subjecta a el mateix règim de compatibilitat que la prestació extraordinària per cessament d'activitat.

C. Prestació de cessament d'activitat compatible amb el treball per compte propi(RDL 2/2021 art.7).

Els treballadors autònoms podran accedir, a partir de l’1 de febrer de 2021, a la prestació ordinària de cessament d'activitat sempre que reuneixin els requisits establerts per a això excepte trobar-se en situació legal de cessament d'activitat. Es requereix per a això:

1. Acreditar en el primer semestre del 2021 uns ingressos de l'activitat per compte propi inferiors a 7.980 euros i que suposen una reducció de més del 50% dels que hi ha hagut en el segon semestre del 2019. Per al càlcul de la reducció d'ingressos es tindrà en compte el període en alta en el segon semestre de 2019 i es compararà amb la part proporcional dels ingressos que hi ha hagut en el primer semestre de 2021 en la mateixa proporció.

2.La quantia de la prestació és del 70% de la base reguladora.

3.Durant la percepció de la prestació, el treballador autònom ha d'ingressar a la Tresoreria General de la Seguretat Social (TGSS) la totalitat de les cotitzacions, però la Mútua col·laboradora li ha d'abonar al treballador l'import de les cotitzacions per contingències comunes.

4. Si tenen treballadors al seu càrrec han d'acreditar el compliment de totes les obligacions laborals i de Seguretat Social que tinguin assumides, emetent per a això una declaració responsable.

La prestació és també compatible amb el treball per compte d'altri sempre que els ingressos no superin 1,25 vegades el SMI i la suma amb els ingressos derivats de l'activitat per compte propi no superin 2,2 vegades el SMI. En aquest cas, la quantia de la prestació es redueix a el 50% de la base de cotització mínima que li correspongui en funció de l'activitat.

La sol·licitud es pot presentar en qualsevol moment, però, només si es presenta fins al 21 de febrer de 2021 produirà efectes a partir de l'1 de febrer de 2021. Si es presenta més tard, els efectes es produiran a partir de l'endemà de la sol·licitud. La prestació es pot percebre com a màxim fins al 31 de maig de 2021.

Les Mútues Col·laboradores amb la Seguretat Social (MCSS) o l'Institut Social de la Marina (ISM) revisaran a partir de l’1 de setembre de 2021, les resolucions provisionals adoptades.

Autor:

Notícies relacionades

Explica'ns el teu projecte

Contacta'ns sense compromís

Adreça

C/ Aragón 210, 2º 1ª 08011 Barcelona

Telèfon

INFORMACIÓ PROTECCIÓ DE DADES. Finalitats: Respondre a les seves sol·licituds i remetre-li informació comercial dels nostres productes i serveis, fins i tot per correu electrònic. Legitimació: Consentiment de l'interessat. Destinataris: No estan previstes cessions de dades. Drets: Pot retirar el seu consentiment en qualsevol moment, així com accedir, rectificar, suprimir les seves dades i altres drets a info@cimaconsulting.eu. Puede ampliar la información en el enlace de Política de privacitat.